Изграждане на мрежи

<IZGRADI.NET> се занимава с изграждане на мрежи в офиси, домове, хотели, складни бази и предприятия в района на гр. Бургас.

Какво представлява мрежата?

В изчислителната техника мрежата е поредица от връзки между компютърните системи и определе брой устройства на разстояние от компютъра. Ако устройствата са терминали, това е терминална мрежа, а ако са други компютри, тогава е компютърна мрежа.

Мрежата може да се дефинира като „система от линии или канали, които се пресичат или свързват едни с други“.

1.Различаваме три вида мрежови структури, в зависимост от физическия обхват – LAN, MAN и WAN мрежи, който включва географското разположение на отделните работни станции в мрежата и в по-малка степен от размера на мрежата:

 • LAN – локална мрежа:Това е компютърнa мрежa, съставена от компютърни системи във физическа близост една до друга с „постоянна“ връзка между тях – в една сграда или в съседни сгради. Може да включва няколко стотин компютърни системи. Техният брой е ограничен от компютърната архитектура и от типа на използвания кабел за връзка. Големите локални мрежи могат да бъдат разделени на работни групи с цел по – лесното им управление.
 • MAN – градска мрежа:самото име подсказва, че това са две или повече локални мрежи, свързани в границите на пространство, съизмеримо с един голям град. Типичната градска мрежа е високопроизводителна обществена мрежа. Този термин се използва рядко за дефиниране на мрежи, понеже градските мрежи се реализират много по-рядко от другите два типа. Има едно стандартизирано разстояние от 80 км, което е максималното, дефиниращо една
 • WAN – глобална мрежа:Тази мрежа обхваща голяма географска област. Пример за WAN е Интернет. Но WAN може да бъде и частна мрежа на корпоративно свързани организации по света. Най-общо глобалната мрега се състои от множество взаимно свързани локални мрежи. Резултатът от сверзване на мрежите една с друга се означава като интер – мрежа или inter – net. Така гражданственост е добило понятието интернет, което означава произволна мрежа от мрежи. Ако е с главна буква, става въпрос за глобалната обществена мрежа от мрежи Интернет. Друга характеристика на WAN е, че връзката към тях се установява „при необходимост“, а не постоянно, както е при локалните мрежи.
 1. Функции

Чрез локалната мрежа се осъществява:

 • Споделяне на информация между компютрите (sharing). Всеки потребител в мрежата може да получи достъп до всички или само до някои от устройствата, директориите или отделни файлове, в зависимост от това с какви права разполага (пълни права, само за четене и др.)
 • Свързване на приложения, които са инсталирани на различни компютри в мрежата, напр. програма, която работи на един компютър, би могла да използва помощни програми, които са инсталирани на друг компютър.
 • Автоматична синхронизацияна файлове в цялата мрежа. Повечето мрежови софтуери предоставят възможност някои от файловете след обработка да бъдат обновени на всички компютри, където има техни копия.
 • Стриймингна мултимедия.

3.Хардуер необходим за изграждане на компютърна мрежа:

 • Мрежови карти, които служат за свързване на даден компютър с други мрежови устройства.
 • Суич – разпределя сигнала между устройствата във вашата локална мрежа.
 • Рутер – разпределя сигнала между устройствата с предварително зададени правила. Също така играе важна роля в разпространението на интернет във вашата компютърна мрежа.
 • Средата за пренос на данни се извършва посредством кабел (UTP,FTP), wifi (безжично) и оптичен кабел(fiber оptic cable)

 

Изключен touchpad на лаптоп

При всеки модел лаптоп има различни начини за включване и изключване на мишка. Ето някои възможни опции:
1.Ако вашият лаптоп има сензор за изключване или включване на мишката, то въпросният сензор трябва да натиснете два пъти върху него.
2.Другият вариант е да задържите за няколко секунди пръста си върху него..За включването на touchpad-а трябва да направите същото – натиснете два пъти или задръжте за няколко секунди.

3.При липса на сензор :
Отворете Control panel/ Контролен панел. Отидете на Mouse/ Мишка.

touchpad1

 

Изберете ELAN/Device settings.

touchpad2

 

 

Ако е задействан Stop device/ Disable/Спиране, то натиснете Enable Device/ Enable/Отблокирвам . След включването на бутона, продължете с ОК.

touchpad3

Как да кирилизираме субтитрите в Daum Potplayer

Как да кирилизираме субтитрите в Daum Potplayer?
При проблем с езика на субтитрите следвайте следните стъпки.
Отворете Daum Potplayer и заредете въпросния филм, с вървящите към него субтири.След отваряне на въпросните файлове, с десе бутон на мишката, кликнете въргу прозореца на плеъра. Изскача падащо меню, върху което са посочени различни операции.
Избираме Preferences/Настройки (бърз клавиш F5).

potplayer1

На екрана се отваря прозорец, където е написано Subtitles/Субтитри.

potplayer2

След като кликнем се появява ново падащо меню. Кликаме върху Font Style/Стил на шрифта. В мястото на Charset/Кодиране, избитаме Defaut(Recommended/Defaut (Препоръчва се). Ако и тогава не стане, то избираме Cirilyc/Кирилица..
potplayer3

Следващата стъпка е да кликнем върху бутона Apply/Приложи, а след това на бутона ОК.
potplayer4

Приятно гледане от мен!

 

Сървър

Сървър това е:

 • Сървърът е компютърна програма, която предоставя услуги на други програми, наречени в този контекст клиентски софтуер (Client). Сървърът стартира като услуга, която обслужва заявки на други програми („клиенти“), които могат, а могат и да не бъдат стартирани на същия компютър.
 • Сървърът е също така компютър, стартиращ сървърен софтуер и предоставящ една или повече услуги (като например хост) на други компютри в същата мрежа. В повечето случаи хардуерните изисквания към този компютър са по-високи от изискванията към хардуера на стандартния настолен компютър, който не функционира като сървър. В допълнение, може да има специални изисквания за архивиране и др.
 • Днес, този термин се използва най-вече за завършени компютърни системи. Една такава софтуерна/хардуерна система представлява софтуерна услуга, стартираща на специално предназначен за нея компютър. Това са например сървър база данни, файлов сървър, mail сървър или print сървър.

Сървърният софтуер се характеризира с това, че работи на базата на приложение, което слуша за заявки (request) и връща отговор (response), като и двете операции са по предварително зададен протокол. Тъй като заявката може да пристигне по всяко време, сървърният софтуер е постоянно стартиран, чакайки за заявка, за разлика от клиентски софтуер, при който потребителят слага край с последната използвана операция.

Сървърът е компютър, който работи съвместно с други компютри в компютърна мрежа. При комуникацията сървърът предоставя услуги към останалите компютри, наричани клиенти. Терминът „сървър“ е пряко свързван с модела за обслужване (наричан още мрежова архитектура) клиент-сървър, който представлява антипод на модела „равен-към-равен“ (peer to peer).

Най-често използваните от потребителите сървърни приложения са:

 • Пощенски сървър (email server, например sendmail)
 • Уеб сървър (web server, например Apache)
 • Сървър за управление имената на домейните (DNS сървър – сървър, който преобразува името на хоста (HostName) в уеб адрес (IP адрес, например BIND).)
 • Сървър за база от данни (database server, например Microsoft SQL Server)
 • Файлов сървър (file server, например FTP, SSH, или NFS)
 • Сървър за приложения (application server, предоставящ различни приложения и обслужващ клиенти, например чрез XML)
 • Прокси сървър
 • Медиен сървър (media server, специализиран компютърен прибор (хардуер с фърмуер) или специализиран приложен софтуер на сървър приложения, вариращи от клас професионални машини до клас домашен масив-памет за съдържание, обикновено видео по заявка VoD)

Уеб дизайн

Чисто технически уеб дизайна може да се определи като писане на хипертекст, т.е. текст с интерактивни препратки било то към други части на текст или към друг текстов документ. Като краен продукт от уеб дизайна се получават HTML страници, картинки в различни формати (най-често jpeg, png), анимации (най-често gif или flash) и т.н. Отделните компоненти получени при уеб дизайна на една страница или на цял уеб сайт се разпределят във файлове, които от своя страна се разпределят в директории. Обикновено една уеб страница е един файл (картинките и другите графични и аудио обекти са отделни файлове въпреки че всичко се визуализира като едно цяло), но това не е задължително особено когато се използват скриптове изпълнявани на сървъра. В този случай един скрипт може да генерира десетки страници, както и десетки скриптове могат да генерират само една страница.
Процеса на уеб дизайн може да се разглежда като смесица от творческа и техническа работа. Творческата работа включва художествена изработка на отделните графични и аудио елементи, форматирането на текста. Техническата работа включва подредбата на тези елементи най-често чрез HTML код, който чрез съответния използван стандарт след това се визуализира на изходно устройство (обикновено монитор). Техническата част допълнително включва и разработване на клиент-базиран код, който най-често се използва за да подобряване на разглеждането на даден сайт и се реализира най-често чрез JavaScript или VBScript. Пример за такъв клиент-базиран код изпълняван от браузъра на даден посетител е например придвижването на мишката върху елементи от менюто които са картинки, като при преминавате през даден графичен елемент той се сменя с друг за да се илюстрира това че мишката е преминала през този елемент от менюто.

Източник: wikipedia